WOD 21-07

25′ AMRAP

50 DU

10 SDHP

50 DU

10 Squat Clean

50 DU

10 Bar Push-ups

BB @60/40kg